GENERAL CONDITIONS OF SALE 2019 / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 2019The validation of your stay (payment of the deposit)

is acceptance of all these Terms and Conditions of Sale

De validatie van uw verblijf (betaling van de aanbetaling)

is aanvaarding van al deze verkoopvoorwaarden

All taxes are included except tourist tax:

0.60 euros / day and per person.

Alle belastingen zijn inbegrepen behalve toeristenbelasting:

0,60 euro / dag en per persoon.Booking On July and August:

Minimum stay of 3 nights between July 14, 2019 and August 24, 2019.

Outside this period, the length of stay may vary.

Boeking op juli en augustus:

Minimum verblijf van 3 nachten tussen 14 juli 2019 en 24 augustus 2019.

Buiten deze periode kan de verblijfsduur variëren.The reservation is accompanied by a deposit of 30% of the total amount.

The renting of a stay is validated only after reception of an e-mail of CONFIRMATION and cashing of the Deposit (by check, transfer or CB).

The balance (70%) will be paid on arrival for the delivery of the keys.

De reservering gaat vergezeld van een aanbetaling van 30% van het totale bedrag.

De huur van een verblijf wordt pas gevalideerd na ontvangst van een e-mail van BEVESTIGING en verzilvering van de aanbetaling (per cheque, overschrijving of CB).

Het saldo (70%) wordt betaald bij aankomst voor de levering van de sleutels.


On your arrival, we welcome you with your booking confirmation and a piece of identification. Your residence book is delivered to you including an inventory sheet specifying the contents of your home, indicating the cost of each item. In case of loss, deterioration or failure of the items concerned, an invoice will be issued and will have to be paid upon departure.
Bij aankomst verwelkomen wij u met uw boekingsbevestiging en een identiteitsbewijs. Uw verblijfsboek wordt aan u geleverd inclusief een inventarisblad met de inhoud van uw huis, met de kosten van elk item. In geval van verlies, beschadiging of falen van de betreffende artikelen, wordt een factuur uitgegeven en moet deze bij vertrek worden betaald.

During the stay, the consumption notes, called "extras" (restaurant, activities ...) can be adjusted as and when or transferred to your Lodge for a settlement at the end of your stay. An amount of extras up to 400 € will have to be paid, even in short stay.
Tijdens het verblijf kunnen de consumptienota's, "extra's" genoemd (restaurant, activiteiten ...) worden aangepast als en wanneer of worden overgebracht naar uw Lodge voor een regeling aan het einde van uw verblijf. Een aantal extra's tot 400 € moet worden betaald, zelfs bij kort verblijf.

Cancellation:

3 cases of possible cancellation:

- Cancellation more than 30 days before the date of stay and made in writing:

We will refund the full deposit paid during your booking.

- Cancellation between 30 days and the date of stay and made in writing:

The amount of the deposit is no longer refundable (30%).

- Cancellation from the date of stay or no show on the day of arrival:

No refund is possible, the stay is due in full and an invoice will be sent for overall settlement of the stay.

Annulering:

3 gevallen van mogelijke annulering:

- Annulering meer dan 30 dagen vóór de verblijfsdatum en schriftelijk gedaan:

Wij zullen de volledige aanbetaling terugbetalen die tijdens uw boeking is betaald.

- Annulering tussen 30 dagen en de verblijfsdatum en schriftelijk gedaan:

Het bedrag van de aanbetaling wordt niet meer terugbetaald (30%).

- Annulering vanaf de verblijfsdatum of niet komen opdagen op de dag van aankomst:

Er is geen restitutie mogelijk, het verblijf is volledig verschuldigd en er zal een factuur worden verzonden voor de algehele afrekening van het verblijf.No refund possible in case of early departure for any reason; the management of the park is released from all liability, including weather hazards, the stay is due in full as established in the contract.
Geen terugbetaling mogelijk in geval van vroegtijdig vertrek om welke reden dan ook; het management van het park is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid, inclusief weersrisico's, het verblijf is volledig verschuldigd zoals vastgelegd in het contract.Your reservation is personal. It is forbidden to sublet it.

In the case of any change of identity, the park management must be informed.

In case of misrepresentation, the management may terminate the stay automatically without any refund.

Uw reservering is persoonlijk. Het is verboden om het onder te verhuren.

In geval van een verandering van identiteit moet het parkmanagement op de hoogte worden gebracht.

In geval van verkeerde voorstelling van zaken, kan de directie het verblijf automatisch beëindigen zonder restitutie.

In case of delay or no show on the day of arrival, and in the absence of a message justifying a delayed arrival, the accommodation may be returned to rent the day after the scheduled arrival.

At this time, the reservation is canceled. If the accommodation is not rebooked the next day, no refund is possible, and the entire stay is due.

In geval van vertraging of niet opdagen op de dag van aankomst en bij gebrek aan een bericht dat een vertraagde aankomst rechtvaardigt, kan de accommodatie worden teruggestuurd om de dag na de geplande aankomst te huren.

Op dit moment is de reservering geannuleerd. Als de accommodatie de volgende dag niet opnieuw wordt geboekt, is er geen restitutie mogelijk en is het gehele verblijf verschuldigd.

Unaccompanied minors are not allowed to rent the park.

Alleenstaande minderjarigen mogen het park niet huren.INTERNAL FUNCTION / INTERNE WERKINGCar park :

Inside the park, several private and secure car parks, close to housing, are mandatory for residents and a place is reserved for them.

Vehicles are not allowed on the parcels, parking is tolerated along the way on the days of arrival and departure, the time of unloading or loading luggage.

Parkeren:

Binnen het park zijn verschillende particuliere en beveiligde parkeergarages, dicht bij woningen, verplicht voor bewoners en een plaats is voor hen gereserveerd.

Voertuigen zijn niet toegestaan op de pakketten, parkeren wordt onderweg getolereerd op de dagen van aankomst en vertrek, het tijdstip van lossen of laden van bagage.The speed drive inside the park is limited to 5km / h.

De bewegingssnelheid in het park is beperkt tot 5 km / u.Réception :

The reception is open from 8:00 to 20:00 in July and August, 7/7.

Variable opening the rest of the year.

Permanent telephone reception, all the year.

Ontvangst :

De receptie is geopend van 8:00 tot 20:00 uur in juli en augustus, 7/7.

Variabele opening de rest van het jaar.

Permanente telefonische ontvangst, het hele jaar door.Check in - check out:

- On the months of June-July-August-September, on your arrival, the accommodation will be available from 5.00pm and must be released between 8.00 and 11.00 am.

In order to make the most of the arrival and departure days, the park and the restaurant will be open during the day (after registering your stay at the reception desk).

Inchecken - uitchecken:

- In de maanden juni-juli-augustus-september, bij aankomst, is de accommodatie beschikbaar vanaf 17.00 uur en moet worden vrijgegeven tussen 8.00 en 11.00 uur.

Om het maximale uit de aankomst- en vertrekdagen te halen, zijn het park en het restaurant overdag geopend (na registratie van uw verblijf bij de receptie).On your arrival, we will give you your notebook with an inventory sheet specifying the contents of your accommodation.

Thank you for controlling it and report any anomaly within 2 hours after your installation.

In case of late arrival, the claim must be made the next day at the reception from 8:00.

Bij aankomst geven wij u uw notitieboekje met een inventarislijst met de inhoud van uw accommodatie.

Bedankt voor het beheersen en melden van afwijkingen binnen 2 uur na uw installatie.

In geval van late aankomst moet de claim de volgende dag bij de receptie vanaf 8:00 uur worden ingediend.In the event of deterioration and / or missing items, the costs of refurbishment and / or redemption will be charged up to the tariff rates displayed.

In het geval van beschadiging en / of ontbrekende items, worden de kosten van renovatie en / of aflossing in rekening gebracht tot de weergegeven tarieven.

Animals :

Animals are accepted.

On a leash inside the park, and small nonsense picked up by you.

Dieren:

Dieren zijn toegestaan.

Aan de leiband in het park, en kleine onzin opgehaald door jou.Services :

Bed linen and towels are provided upon arrival and included in our rates.

They must not leave the dwellings.

Diensten:

Beddengoed en handdoeken worden verstrekt bij aankomst en zijn inbegrepen in onze tarieven.

Ze mogen de woningen niet verlaten.Option "service in + hotel":

Change of towels, bed linen and "small household" (bathroom, floors),

Package = 50 € on request at the reception.

Optie "service in + hotel":

Verandering van handdoeken, beddengoed en "klein huishouden" (badkamer, vloeren),

Pakket = 50 € op aanvraag bij de receptie.A launderette and a baby area are at guests' disposal and free of charge. Thank you for using it leaving the premises clean, and in the respect of other users.

U kunt gratis gebruikmaken van een wasserette en een babyruimte. Bedankt dat u het gebruikt en het pand schoon achterlaat, en met respect voor andere gebruikers.Final cleaning is included in the rates.

De eindschoonmaak is bij de prijs inbegrepen.Option "extra tent":

Possibility of an additional tent on the plot, a package is provided under certain conditions. We talk about it when booking.

Optie "extra tent":

Mogelijkheid van een extra tent op het perceel, een pakket wordt verstrekt onder bepaalde voorwaarden. We praten erover tijdens het boeken.WIRELESS :

Free Wifi, reception quality depends on the distribution zones within the park. Wifi points are equipped for optimized use (at the reception and at the restaurant).

WIFI:

Gratis wifi, ontvangstkwaliteit hangt af van de distributiezones in het park. Wifi-punten zijn uitgerust voor optimaal gebruik (bij de receptie en in het restaurant).Hobbies :

Lodges in Provence lends you leisure equipment (tennis rackets, balls, petanque balls, board games ...). An ID or deposit will be required and returned to you upon return of the equipment.

Hobby's:

Lodges in de Provence lenen u vrijetijdsuitrusting (tennisrackets, ballen, jeu de boules ballen, bordspellen ...). Een ID of aanbetaling is vereist en wordt aan u geretourneerd bij teruggave van de apparatuur.All services and activities offered in Lodges en Provence, are detailed on the site, their use may be subject to safety rules, thank you to take note.

Alle diensten en activiteiten aangeboden in Lodges en Provence, zijn gedetailleerd op de site, het gebruik ervan kan onderhevig zijn aan veiligheidsregels, bedankt om kennis te nemen.The multisports ground and the child playground are freely accessible and free.

In the case of use at night, see directly on site.

Het multisportterrein en de kinderspeelplaats zijn vrij toegankelijk en gratis.

In het geval van gebruik 's nachts, zie direct op de site.The pools are strictly reserved for our guests. Swimming is not supervised, and the park management can not be held responsible in the event of an accident.

Minors must be accompanied and under the responsibility of an adult.

De zwembaden zijn strikt gereserveerd voor onze gasten. Zwemmen gebeurt niet onder toezicht en het parkmanagement kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van een ongeval.

Minderjarigen moeten worden begeleid en onder de verantwoordelijkheid van een volwassene.One of the pools is for adults only, please respect this rule.

Een van de zwembaden is alleen voor volwassenen, respecteer deze regel.OTHER MODALITIES TO KNOW / ANDERE WETENSCHAPPENThe park declines any responsibility in case of theft or loss of personal property or degradation due to bad weather or accidents inside the park.

Het park wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen of achteruitgang als gevolg van slecht weer of ongevallen in het park.Visitors (non-residents) must make themselves known at the reception. Without the prior approval of management, they can not return to the site.

Their vehicle is parked on the outdoor parking.

Bezoekers (niet-ingezetenen) moeten zich kenbaar maken bij de receptie. Zonder voorafgaande toestemming van het management kunnen ze niet terugkeren naar de site.

Hun voertuig staat geparkeerd op de parkeerplaats.At any time, the park management or service providers may need to take pictures of the site, your accommodation, yourself, your friends or your family.

In case you do not want it, thank you to specify it in writing on your arrival at the reception.

Het parkbeheer of de serviceproviders kunnen op elk gewenst moment foto's maken van de site, uw accommodatie, uzelf, uw vrienden of uw familie.

Als u het niet wilt, bedankt om dit schriftelijk te vermelden bij uw aankomst bij de receptie.Everyone knows the rules of procedure and must comply with them.

It is displayed, visible, readable and available at the reception. He defines the rules of life in Lodges in Provence.

To read it on the site at the time of your reservation or on your arrival.

Ledereen kent het reglement van orde en moet zich eraan houden.

Het wordt weergegeven, zichtbaar, leesbaar en beschikbaar bij de receptie. Hij definieert de regels van het leven in Lodges in de Provence.

Om het op de site te lezen op het moment van uw reservering of bij uw aankomst.

The management reserves the right to expel any person who fails to comply with these terms and conditions of sale and the rules, without notice or refund.